1. ຊື່ຫຼັກສູດ:

1.1. ພາສາລາວ: ຫຼັກສູດ ປະລີນຍາຕີວິທະຍາສາດ ສາຂາ: ການປ້ອງກັນພືດ

1.2. ພາສາອັງກິດ: Bachelor of Sciences Program in Plant Protection

2. ຊື່ປະກາສະນີຍະບັດ:

2.1. ພາສາລາວ: ຊື່ເຕັມ: ປະລີນຍາຕີວິທະຍາສາດ ສາຂາ: ການປ້ອງກັນພືດ

2.2. ພາສາອັງກິດ: ຊື່ເຕັມ: Bachelor of Sciences Program in Plant Protection

3. ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ:

ພາກວິຊາປູກຝັງ, ຄະນະກະເສດສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ຕູ້ ປນ. 7322, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, Tel: +85621 870048; Fax: +86521 870031

ຂໍ້ມູນລະອຽດແມ່ນສາມາດອ່ານເພີ່ມເຕີມໄດ້ຂ້າງລຸ່ມນີ໊

1. ຊື່ຫຼັກສູດ:

1.1. ພາສາລາວ: ຫຼັກສູດ ປະລີນຍາຕີວິທະຍາສາດ ສັດຕະວະແພດສະເພາະດ້ານ

1.2. ພາສາອັງກິດ: Bachelor of Science Program in Doctor of Veterinary Medicine

2. ຊື່ປະກາສະນີຍະບັດ:

2.1. ພາສາລາວ: ຊື່ເຕັມ: ປະລີນຍາຕີວິທະຍາສາດ ສັດຕະວະແພດສະເພາະດ້ານ

2.2. ພາສາອັງກິດ: Bachelor of Science in Doctor of Veterinary Medicine, (DVM)

3. ໄລຍະການຮຽນ 6 ປີ

4. ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ:

ພາກວິຊາສັດຕະວະແພດ, ຄະນະກະເສດສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

 

1. ຊື່ຫຼັກສູດ:

1.1. ພາສາລາວ: ຫຼັກສູດ ປະລີນຍາຕີວິທະຍາສາດ ສາຂາເສດຖະກິດກະສິກຳ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີອາຫານ

1.2. ພາສາອັງກິດ: Bachelor of Science Program in Agriculture, Major in Agricultural Economics and Food Technology

2. ຊື່ປະກາສະນີຍະບັດ:

2.1. ພາສາລາວ: ຊື່ເຕັມ: ປະລີນຍາຕີວິທະຍາສາດ ສາຂາເສດຖະກິດກະສິກຳ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີອາຫານ

                      ຊື່ຫຍໍ້: ສກຕ

2.2. ພາສາອັງກິດ: ຊື່ເຕັມ: Bachelor of Science Program in Agriculture, Major in Agricultural Economics and Food Technology

                        ຊື່ຫຍໍ້: BSc in Agriculture

3. ໄລຍະການຮຽນ 4 ປີ

4. ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ:

ພາກວິຊາເສດຖະກິດກະສິກຳ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີອາຫານ, ຄະນະກະເສດສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ຕູ້ ປນ. 7322, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, Tel: +85621 870205; Fax: +86521 870205

ຂໍ້ມູນລະອຽດແມ່ນສາມາດອ່ານເພີ່ມເຕີມໄດ້ຂ້າງລຸ່ມນີ໊

1. ຊື່ຫຼັກສູດ:

1.1. ພາສາລາວ: ຫຼັກສູດ ປະລີນຍາຕີວິທະຍາສາດ ສາຂາ: ການປະມົງ

1.2. ພາສາອັງກິດ: Bachelor of Science Program in Fishery

2. ຊື່ປະກາສະນີຍະບັດ:

2.1. ພາສາລາວ: ຊື່ເຕັມ: ປະລີນຍາຕີວິທະຍາສາດ ສາຂາ: ການປະມົງ

                      ຊື່ຫຍໍ້: ປວປ

2.2. ພາສາອັງກິດ: ຊື່ເຕັມ: Bachelor of Science in Fishery

                        ຊື່ຫຍໍ້: B.sc. in Fishery

3. ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ:

ຄະນະກະເສດສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ຕູ້ ປນ. 7322, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, Tel: +85621 870048; Fax: +86521 870031 

ຂໍ້ມູນລະອຽດແມ່ນສາມາດອ່ານເພີ່ມເຕີມໄດ້ຂ້າງລຸ່ມນີ໊

ພາກວິຊາລ້ຽງສັດ ແລະການປະມົງ ປະກອບມີຫລັກສູດການຮຽນ-ການສອນດັ່ງລຸ່ມນີ້:

  • ສາຂາວິຊາ ວິທະຍາສາດການລ້ຽງສັດ (4 ປີ)
  • ສາຂາວິຊາ ການປະມົງ (4 ປີ)
  • ຕໍ່ເນື່ອງ ສາຂາວິຊາ ລ້ຽງສັດ ແລະການປະມົງ (2 ປີ)
  • ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ວິທະຍາສາດສັດ (2 ປີ)
  • ປະລິນຍາໂທ ວິທະຍາສາດ ສາຂາ: ການພັດທະນາເຂດສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າແບບຍືນຍົງ (2 ປີ)