“ຮັບຜິດຊອບຊີ້ນຳ: ພາກວິຊາ ປູກຝັງ, ລຽງ້ສັດ ແລະ ການປະມົງ, ສັດຕະວະແພດ, ເສດຖະກິດຊົນນະບົດ ແລະ ເທັກໂນໂລຊີອາຫານ, ວຽກງານການເງິນ, ຈັດຕັ້ງນະໂຍບາຍ ແລະ ວຽກງານພົວພັນຕ່າງປະເທດ”

ຄະນະບໍດີ

ຮສ. ຟອງສະມຸດ ສຸທຳມະວົງ

“ຮັບຜິດຊອບຊີ້ນຳ: ພະແນກ ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ ແລະ ພະແນກ ສຶກສາຫລັງປະລິນຍາຕີ”

ຮອງຄະນະບໍດີ

ຮສ. ສົມພັນ ປາຊູວາງ

“ຮັບຜິດຊອບຊີ້ນຳ: ພະແນກ ບໍລິຫານ ແລະ ພະແນກ ຫ້ອງສະໝຸດ”

ຮອງຄະນະບໍດີ

ທ່ານ ທອງອູ້ມ ອິນທະພອນ

“ຮັບຜິດຊອບຊີ້ນຳ: ພະແນກ ວິຊາການ ແລະ ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ”

ຮອງຄະນະບໍດີ

ອຈ. ຄຳ ພົມມະຈັນ