ຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ

ພາລະບົດບາດ

ພະແນກຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ ແມ່ນໜຶ່ງໃນ 6 ພະແນກ ທີ່ສັງກັດຢູ່ຄະນະກະເສດສາດມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງມີໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງ ດູແລ ແລະ ພັດທະນານັກສຶກສາ

ບຸກຄະລາກອນ

1. ປຕ ໄມບານ ສີລິພົງ  ຫົວໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ ເບີໂທຕິດຕໍ່ 020 28231437

2. ປຕ ຄຳພັດ ສຸກສະຫວັດ ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຫໍພັກ ແລະ ກິດຈະກຳນັກສຶກສາ ເບີໂທຕິດຕໍ່ 020 28231449

3. ປຕ ໄຈທອງ ວີໄລທອງ

 

 

ບໍ່ມີບົດຄວາມໃນໝວດນີ້ຫາກຫາກເຫັນໝວດຍ່ອຍບົດຄວາມອາດຢູ່ໃນນັ້ນ

ໝວດໝູ່ຍ່ອຍ

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ພະແນກຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ, ຄະນະກະເສດສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ຮູບອຈ ຄຳພັດ

ອາຈານຄຳພັດ ສຸກສະຫວັດ

ຫົວໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງພະແນກຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາໂຄງຮ່າງ ຄນສ