ການປ່ຽນເຄື່ອງໝາຍຈຸດເປັນຈ້ຳໃນຄອມພີວເຕີ

 

  1. ທ່ານສາມາດເຂົ້າ Control Panel ດ້ວຍການພີມທີ່ Search the web and windows

 

  1. ທ່ານເລືອກທີ່ Change Date, time or number formats

 

  1. ທ່ານສາມາດເລືອກ Additional setting

 

  1.  ຢູ່ທີ່ຫົວຂໍ້ Numbers

 

  1. ຢູ່ທີ່ Decimal symbol ສາມາກປ່ຽນເຄື່ອງຈໍ້າເປັນຈຸດ:
  2. ຢູ່ທີ່ Digit grouping symbol ພີມຈ້ຳເມັດໃສ່ ຫລື ເລືອກຈ້ຳເມັດ
  3. ກົດ OK