0
0
0
s2sdefault

ມື້ເປີດສົກຮຽນໃໝ່ ຄະນະກະເສດສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສົກສຶກສາ 2018-2019 ແມ່ນໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນວັນຈັນ 03/09/2018 ສຳລັບຕາຕະລາງຮຽນ ແມ່ນສາມາດຕິດຕາມໄດ້ຈາກຫລາຍແຫລ່ງເຊັນ: ກະດານຂ່າວຂອງພະແນກວິຊາການ ແລະໜ້າເວບໄຊ ຂອງພະແນກວິຊາການນີ້.