ຫໍສະໝຸດ

 
 

 ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

     ຫ້ອງສະໝຸດຂອງຄະນະກະເສດສາດໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນແຕ່ປີ 1994 ໂດຍບໍ່ມີອາຄານເປັນຂອງໂຕເອງ, ຫຼັງຈາກນັ້ນໃນປີ 1995 ໄດ້ສ້າງເປັນອາຄານຊັ້ນດຽວ ລັກສະນະສອງຫຼັງຕິດກັນ ຊຶ່ງຖືກ ສ້າງເປັນສອງໄລຍະ, ຫຼັງທີ່ 1 ແມ່ນທຶນລັດຖະບານ, ຫຼັງທີ່ສອງ ແມ່ນທຶນຂອງໂຄງການ PAFA (ຝຣັ່ງ) ແລະ ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ແບບ ຖາວອນໃນວັນທີ່ 12/06/2001.

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ອາຄານສະຖານທີ່

ຄະນະກະເສດສາດເປັນຄະນະໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນກັບມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ເມືອງໄຊທານີ ຫ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ປະມານ 32 ກິໂລແມັດ, ເສັ້ນທາງເລກທີ່ 13 ໄຕ້ ໂດຍລ້ຽວຊ້າຍ ທີ່ກິໂລແມັດທີ່ 24 ເຂົ້າໄປຄະນະກະເສດສາດ 9 ກິໂລແມັດ, ອາຄານສະຖານທີ່ຂອງຫ້ອງສະໝຸດມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 308 ຕາແມັດ

ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

      ມີພະນັກງານທັງໝົດ 5 ຄົນ ( ຍິງ 3 ຄົນ )

ປຶ້ມ ແລະ ສິ່ງພິມຕ່າງໆໃນຫ້ອງສະໝຸດ

ພາສາ

ແຍກປຶ້ມຕາມສາຂາວິຊາ

ລວມ (ຫົວ)

ປູກພືດ

ລ້ຽງສັດ

ເສດຖະກິດ

ທົ່ວໄປ

ປຶ້ມອ່ານ ກັບທີ່  

ລາວ

2,115

952

75

5,617

461

9,220

ໄທ

696

358

18

786

32

2,163

ຕ່າງປະເທດ

1,309

596

179

3,216

174

5,474

ລວມ

4,393

1,906

272

9,619

667

16,857

 •  ວາລະສານທັງໝົດມີ: 4,360 ເຫຼັ້ມ

ລະບົບການໃຫ້ບໍລິການ

¨ ບໍລິການ ຢືມ-ສົ່ງ

ການຢືມ-ສົ່ງປຶ້ມ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆໃນຫ້ອງສະໝຸດຂອງຄະນະກະເສດສາດແມ່ນຢືມ-ສົ່ງຜ່ານລະບົບ PMB ຊຶ່ງຜູ້ທີ່ຈະມາໃຊ້ບໍລິການຕ້ອງມີບັດສະມາຊິກທີ່ຕິດບາໂຄດຈຶ່ງຈະສາມາດຢືມໄດ້

 • ສຳຫລັບສະມາຊິກທີ່ເປັນພະນັກງານ ຫຼື ຄູອາຈານອະນຸຍາດໃຫ້ຢືມປຶ້ມອອກໄດ້ພຽງແຕ່ 5 ຫົວ/ຄັ້ງແລະກຳໜົດສົ່ງພາຍໃນ 3 ອາທິດ
 • ສຳຫລັບສະມາຊິກທີ່ເປັນນັກສຶກສາອະນຸຍາດໃຫ້ຢືມປຶ້ມອອກໄດ້ພຽງແຕ່ 3 ຫົວ/ຄັ້ງ ແລະກຳໜົດສົ່ງພາຍໃນ 1 ອາທິດ.

 ¨ ບໍລິການອ່ານກັບທີ່

     ໃນຫ້ອງສະໝຸດຄະນະກະເສດສາດຈະມີຫ້ອງນັ່ງອ່ານກັບທີ່ຊຶ່ງມີ ປຶ້ມ, ວາລະສານ, ໜັງສືພິມ ແລະ ສິ່ງພິມຕ່າງໆໄວ້ໃຫ້ບໍລິການ (ຊຶ່ງເປັນປຶ້ມ ແລະ ສິ່ງພິມທີ່ບໍ່ສາມາດຢືມອອກນອກໄດ້)

¨ ບໍລິການເຂົ້າເຫຼັ້ມປຶ້ມ

       ໃຫ້ບໍລິການເຂົ້າເຫຼັ້ມບົດລາຍງານທ້າຍການສຶກສາ, ປຶ້ມຄູ່ມືການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ເຂົ້າເຫຼັ້ມບົດລາຍງານອື່ນໆ

¨ ບໍລິການຫ້ອງ IT

     ໃຫ້ບໍລິການເຂົ້າໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ແລະ ອິນເຕີເນັດ, ສອນ ວິທີນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມທາງຄອມພິວເຕີ ແລະ ອິນເຕີເນັດ

ໂປຣແກຣມທີ່ນຳໃຊ້ເປັນຖານຂໍ້ມູນແຕ່ອະດີດ-ປັດຈຸບັນ

 • ກ່ອນປີ 2001 ແມ່ນນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມ Rapidfile
 • ແຕ່ປີ 2001 ເຖິງປີ 2007 ແມ່ນໃຊ້ໂປຣແກຣມ Winisis
 • ແຕ່ປີ 2007 ເຖິງປັດຈຸບັນແມ່ນນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມ PMB

ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

   ໂດຍຜ່ານການສືບຄົ້ນຂໍ້ມູນທາງຄອມພິວເຕີ (ໂປຣແກຣມ PMB)

ລະບຽບການນຳໃຊ້ຫ້ອງສະໝຸດ

ມາດຕາທີ່ 1: ວ່າດ້ວຍການບໍລິການສະເພາະພະນັກງານ-ອາຈານ

 • ພະນັກງານ ແລະ ຄູອາຈານ ທຸກຄົນທີ່ຕ້ອງການຊົມໃຊ້ຫ້ອງ ສະໝຸດ ຫຼື ຢືມປຶ້ມຕ້ອງມີບັດສະມາຊິກຫ້ອງສະໝຸດ ຈຶ່ງສາມາດ ຢືມໄດ້
 • ພະນັກງານ ຫຼື ຄູອາຈານອະນຸຍາດໃຫ້ຢືມປຶ້ມອອກໄດ້ພຽງແຕ່ 5 ຫົວ/ຄັ້ງ ແລະ ກໍາໜົດສົ່ງພາຍໃນ 3 ອາທິດ
 • ກໍລະນີຕ້ອງການຊົມໃຊ້ປຶ້ມທີ່ຢືມໄປນັ້ນຕໍ່ ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຕໍ່ ໄດ້ພຽງແຕ່ 6 ອາທິດ (2 ຄັ້ ) ແຕ່ຕ້ອງມາແຈ້ງລາຍຊື່ຢືມຕໍ່ກັບ ໜ່ວຍງານບໍລິການຢືມ-ສົ່ງປຶ້ມຫ້ອງສະໝຸດ
 • ຖ້າຕ້ອງການຢືມປຶ້ມຫົວໃໝ່ອີກຕ້ອງເອົາປຶ້ມທີ່ຢືມໄປນັ້ນມາສົ່ງ ຄືນໝົດສາກ່ອນ (ບໍ່ໃຫ້ປຶ້ມຕົກຄ້າງ) ເພື່ອໃຫ້ຫຼາຍຄົນໄດ້ຊົມໃຊ້
 • ສະມາຊິກພະນັກງານທຸກຄົນບໍ່ມີສິດຢືມບັດຂອງຜູ້ອື່ນມານໍາ ໃຊ້ໃນການຢືມສົ່ງເດັດຂາດ
 • ການຢືມສົ່ງປຶ້ມຕ້ອງປະຕິບັດຕາມເວລາທີ່ໄດ້ກໍາໜົດໃຫ້ ແລະ ປຶ້ມຕ້ອງຢູ່ໃນສະພາບເດີມ

ມາດຕາທີ່ 2: ວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດລະບຽບຂອງສະມາຊິກພ/ງ

 ຖ້າສະມາຊິກພະນັກງານຜູ້ໃດບໍ່ປະຕິບັດກົດລະບຽບໃນມາດຕາ 1 ແມ່ນຈະຖືກລາຍງານລາຍຊື່ຕໍ່ພາກວິຊາ, ພະແນກ ທີ່ຕົນເອງ ສັງກັດຢູ່ ແລະ ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສ່ອງແສງປະຈໍາອາທິດ

ມາດຕາທີ່ 3: ວ່າດ້ວຍການບໍລິການສະເພາະນັກສຶກສາ

 • ນັກສຶກສາທຸກໆຄົນທີ່ຮຽນຢູ່ຄະນະກະເສດສາດຕ້ອງເປັນສະມາ ຊິກ ແລະ ມີບັດຂອງຫ້ອງສະໝຸດ
 • ສະມາຊິກນັກສຶກສາທຸກຄົນສາມາດຢືມປຶ້ມອອກໄດ້ພຽງແຕ່ 3 ຫົວ/1 ອາທິດ ແລະ ແລະ ສາມາດຢືມຕໍ່ໄດ້ບໍ່ເກີນ 3 ອາທິດ
 • ນັກສຶກສາແຕ່ລະຄົນຕ້ອງນຸ່ງເຄື່ອງເປັນລະບຽບໃນເວລາມາຊົມ ໃຊ້ຫ້ອງສະໝຸດ (ຫ້າມນຸ່ງໂສ້ງຂາສັ້ນ)
 • ນັກສຶກສາທຸກຄົນຕ້ອງຖືບັດສະມາຊິກມານໍາ ແລະ ແຈ້ງບັດຕໍ່ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບການຢືມ-ສົ່ງປຶ້ມທຸກຄັ້ງທີ່ມາ
 • ນັກສຶກສາທຸກຄົນບໍ່ມີສິດນໍາຖົງ, ພາສະນະຕ່າງໆເຂົ້າຫ້ອງສະໝຸດ
 • ສະມາຊິກທຸກຄົນບໍ່ມີສິດຢືມບັດຂອງຜູ້ອື່ນມາໃຊ້ໃນການຢືມ-ສົ່ງ
 • ເວລາຄົ້ນປຶ້ມແລ້ວຕ້ອງມ້ຽນໄວ້ເປັນລະບຽບ ແລະ ໃຫ້ຖືກໝວດໝູ່ ຂອງປຶ້ມທີ່ຕົນເອົາອອກມາ ໃນກໍລະນີລືມບ່ອນເກັບມ້ຽນໃຫ້ນໍາປຶ້ມມາ ສົ່ງນໍາພະນັກງານຫ້ອງສະໝຸດ
 • ການຢືມ-ສົ່ງປຶ້ມຕ້ອງປະຕິບັດຕາມເວລາທີ່ໄດ້ກໍາໜົດໃຫ້ ແລະ ປຶ້ມ ຕ້ອງຢູ່ໃນສະພາບເດີມ.

ມາດຕາທີ່ 4: ວ່າດ້ວຍຂໍ້ຫ້າມຕ່າງໆ

 • ຫ້າມໃຊ້ສຽງດັງ, ລົມໂທລະສັບ, ທໍາລາຍ, ຍົກຍ້າຍເອກະສານ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆພາຍໃນຫ້ອງອ່ານເດັດຂາດ
 • ສໍາຫລັບນັກສຶກສາຝຶກງານ ແມ່ນບໍ່ມີສິດຢືມປຶ້ມອອກໄປຮັບໃຊ້ໃນ ຊ່ວງຝຶກງານເດັດຂາດ, ແຕ່ສາມາດນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການບໍລິການຄື: ອ່ານກັບທີ່ ຫຼື ກ໋ອບປີ (Copy) ເອົາບາງໜ້າທີ່ຈໍາເປັນເທົ່ານັ້ນ
 • ຫ້າມສະມາຊິກນັກສຶກສາທຸກຄົນຂີດຂຽນ, ສີກຂາດ, ປ່ຽນແປງຮູບ ຮ່າງປຶ້ມ ແລະ ເຮັດເສຍຫາຍເດັດຂາດ
 • ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ນໍາເອົາປຶ້ມທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍລະບຸເຖິງການສະຫງວນລິຂະ ສິດໄປກ໋ອບປີຕໍ່ເດັດຂາດ.

ມາດຕາທີ່ 5: ວ່າດ້ວຍການປັບໃໝ

 • ຖ້ານັກສຶກສາຄົນໃດບໍ່ປະຕິບັດກົດລະບຽບແມ່ນຈະຖືກຕັກເຕືອນ ແລະ ຖືກຍຶດບັດສະມາຊິກໄວ້, ອີງຕາມກໍລະນີໜັກ ຫຼື ເບົາ
 • ຖ້ານັກສຶກສາຄົນໃດສົ່ງປຶ້ມຊ້າຈະຖືກປັບໃໝ 1.000 ກີບ/ຫົວ/ມື້
 • ຖ້າຫາກປຶ້ມທີ່ຢືມໄປ ເປ່ເພ, ສີກຂາດ, ເສຍຫາຍ ແລະ ອື່ນໆ ຈະຖືກປັບໃໝດັ່ງນີ້: ສີກຂາດ ໜ້າລະ 2.000 ກີບ, ບາງໜ້າ ແລະ ຮູບພາບໄດ້ຖືກຕັດໄປ ໜ້າລະ 3.000 ກີບ

ຕິດຕໍ່ຫ້ອງສະໝຸດ ຄະນະກະເສດສາດ

ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ທ່ານ ສົມສະຫວັດ ພົມມະຈັກ
ຕິດຕໍ່ຫ້ອງການ +856 20 22035135

ຕູ້ ປ.ນ: 7322, ວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

Fax: 021 870 131

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: www.fag.nuol.edu.la

 

0
0
0
s2sdefault

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງພະແນກຫ້ອງສະໝຸດ

ຫົວໝ້າພະແນກຫ້ອງສະໝຸດ

ອຈ ພູແກ້ວ ເສົາຄໍາແກ້ວ

ເບີໂທ: 020 55559314

ຮອງຫົວໝ້າພະແນກຫ້ອງສະໝຸດ

ອຈ ດາວພອນ ເພັດນຸບານ

ເບີໂທ: 020 28122155

                   ຫົວໝ້າໝ່ວຍງານ

ອຈຈັນໄທ ແສງງາມ  

                                                            ເບີໂທ: 030 9027287                                                             

ໝ່ວຍງານບໍລິການ ແລະ ບັດລາການ

ອຈ ຕານຄໍາ ສຸລິຍະປັນຍາ

        ເບີໂທ: 020 28604590

     

ສະມາຊິກ

ອຈ ເປົ້້າ ມາລິຍາ

ເບີໂທ: 020 58253578