ການຄົ້ນຄວ້າ

ພາກວິຊາລ້ຽງສັດແລະການປະມົງໄດ້ເຮັດການຄົ້ນຄວ້າສູດອາຫານໝັກ ໃນງົວພື້ນເມືອງລາວ ໂດຍນຳໃຊ້ວັດຖຸດິບອາຫານສັດໃນທ້ອງຖິ່ນ, ເສດເຫຼືອຈາກການກະສິກຳ ແລະ ອຸສາຫະກຳເຊັ່ນ: ກາກມັນຕົ້ນ, ກາກເບຍ, ກາກປາແດກ ແລະ ອື່່ນໆ ຈຸດປະສົງຫຼັກ 1.ເພື່ອຍົກລະດັບຜົນຜະລິດແລະຄຸນນະພາບຂອງຊີ້ນ, 2. ຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນການຜະລິດ, 3.ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍນຳໃຊ້ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກການກະສິກຳ ແລະ ອຸສາຫະກຳ ແລະ 4. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການລ້ຽງສັດມີຄວາມຍືນຍົງ.