1975

ໂຮງຮຽນກະເສດນາບົງໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ວັນທີ 9 ທັນວາ 1975 ໂດຍປ່ຽນມາຈາກໂຮງຮຽນກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ຊັ້ນກາງ. ສະໝອງນັກວິຊາການໃນ 5 ສາຂາວິຊາ (ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ, ປ່າໄມ້, ກົນຈັກ ແລະ ຊົນລະປະທານ)

1981

ສາຂາຊົນລະປະທານໄດ້ຍ້າຍອອກໄປວິທະຍາເຂດຕາດທອງ ແລະ ຕັ້ງເປັນວິທະຍາໄລ ຊົນລະປະທານ

1983

ສາຂາວິຊາປ່າໄມ້ໄດ້ຍ້າຍໄປວິທະຍາເຂດດົງໂດກ ແລະ ສ້າງເປັນວິທະຍາໄລປ່າໄມ້ວຽງຈັນ

1986

ສາຂາວິຊາກົນຈັກກະເສດໄດ້ສ້າງຂຶ້ນ ແລະ ຢຸດຕິລົງໃນປີ 1993

1992

ປ່ຽນຊື່ຈາກວິທະຍາໄລກະສິກຳນາບົງເປັນ ໂຮງຮຽນກະສິກຳຊັ້ນສູງນາບົງ. ຢຸດການສອນຊັ້ນກາງໃນປີ 1994

1996

ເຂົ້າເປັນຄະນະວິຊາໜຶ່ງ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເອີ້ນວ່າ ຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ປ່າໄມ້ ຂຶ້ນກັບກະຊວງສຶກສາທິການໃນປີ 2000, ຂະແໜງປ່າໄມ້ ໄດ້ແຍກອອກເປັນຄະນະປ່າໄມ້ວິທະຍາເຂດດົງໂດກ