ຄະນະກະເສດສາດ ວິທະຍາເຂດນາບົງ ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກໃຈກາງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 35 ກມ, ໃກ້ກັບບ້ານປາກຊາບໃຫມ່, ເມືອງໄຊທານີ, ມີເນື້ອທີ່ທັງຫມົດ 114 ຣຕ, ໃນນັ້ນ 17 ຣຕ ເປັນພື້ນທີ່ປຸກສ້າງ ແລະ 97 ຣຕ ເປັນພື້ນທີ່ຟາມສາທິດ

ວິໄສທັດ

ຄະນະກະເສດສາດເປັນສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ ທາງດ້ານກະສິກຳທີ່ນຳໜ້າຢູ້ ສປປ ລາວ ໃກ້ຄຽງກັບລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ

ເປົ້າໝາຍ

  1. ສ້າງນັກວິຊາການທີ່ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ຄຸນສົມບັດ, ຈັນຍາບັນ, ແລະ ມີຄວາມສິວິໄລທາງດ້ານແນວຄິດ ແລະ ພຶດຕິກຳ

  2. ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດສາຂາກະສິກຳໃຫ້ມີຄຸນນະພາບໃກ້ຄຽງລະດັບພາກພື້ນ

  3. ພັດທະນາຄະນະວິຊາ ໃຫ້ກາຍເປັນສະຖານທີ່ສະຫງົບ, ສະອາດ, ສີຂຽວ, ແລະ ມີສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການສິດສອນທັນສະໄໝ

1975

ໂຮງຮຽນກະເສດນາບົງໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ວັນທີ 9 ທັນວາ 1975 ໂດຍປ່ຽນມາຈາກໂຮງຮຽນກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ຊັ້ນກາງ. ສະໝອງນັກວິຊາການໃນ 5 ສາຂາວິຊາ (ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ, ປ່າໄມ້, ກົນຈັກ ແລະ ຊົນລະປະທານ)

1981

ສາຂາຊົນລະປະທານໄດ້ຍ້າຍອອກໄປວິທະຍາເຂດຕາດທອງ ແລະ ຕັ້ງເປັນວິທະຍາໄລ ຊົນລະປະທານ

1983

ສາຂາວິຊາປ່າໄມ້ໄດ້ຍ້າຍໄປວິທະຍາເຂດດົງໂດກ ແລະ ສ້າງເປັນວິທະຍາໄລປ່າໄມ້ວຽງຈັນ

1986

ສາຂາວິຊາກົນຈັກກະເສດໄດ້ສ້າງຂຶ້ນ ແລະ ຢຸດຕິລົງໃນປີ 1993

1992

ປ່ຽນຊື່ຈາກວິທະຍາໄລກະສິກຳນາບົງເປັນ ໂຮງຮຽນກະສິກຳຊັ້ນສູງນາບົງ. ຢຸດການສອນຊັ້ນກາງໃນປີ 1994

1996

ເຂົ້າເປັນຄະນະວິຊາໜຶ່ງ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເອີ້ນວ່າ ຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ປ່າໄມ້ ຂຶ້ນກັບກະຊວງສຶກສາທິການໃນປີ 2000, ຂະແໜງປ່າໄມ້ ໄດ້ແຍກອອກເປັນຄະນະປ່າໄມ້ວິທະຍາເຂດດົງໂດກ

“ຮັບຜິດຊອບຊີ້ນຳ: ພາກວິຊາ ປູກຝັງ, ລຽງ້ສັດ ແລະ ການປະມົງ, ສັດຕະວະແພດ, ເສດຖະກິດຊົນນະບົດ ແລະ ເທັກໂນໂລຊີອາຫານ, ວຽກງານການເງິນ, ຈັດຕັ້ງນະໂຍບາຍ ແລະ ວຽກງານພົວພັນຕ່າງປະເທດ”

ຄະນະບໍດີ

ຮສ. ຟອງສະມຸດ ສຸທຳມະວົງ

“ຮັບຜິດຊອບຊີ້ນຳ: ພະແນກ ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ ແລະ ພະແນກ ສຶກສາຫລັງປະລິນຍາຕີ”

ຮອງຄະນະບໍດີ

ຮສ. ສົມພັນ ປາຊູວາງ

“ຮັບຜິດຊອບຊີ້ນຳ: ພະແນກ ບໍລິຫານ ແລະ ພະແນກ ຫ້ອງສະໝຸດ”

ຮອງຄະນະບໍດີ

ທ່ານ ທອງອູ້ມ ອິນທະພອນ

“ຮັບຜິດຊອບຊີ້ນຳ: ພະແນກ ວິຊາການ ແລະ ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ”

ຮອງຄະນະບໍດີ

ອຈ. ຄຳ ພົມມະຈັນ

ບົດຄວາມອື່ນ ໆ...