ວິໄສທັດ

ຄະນະກະເສດສາດເປັນສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ ທາງດ້ານກະສິກຳທີ່ນຳໜ້າຢູ້ ສປປ ລາວ ໃກ້ຄຽງກັບລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ

ເປົ້າໝາຍ

  1. ສ້າງນັກວິຊາການທີ່ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ຄຸນສົມບັດ, ຈັນຍາບັນ, ແລະ ມີຄວາມສິວິໄລທາງດ້ານແນວຄິດ ແລະ ພຶດຕິກຳ

  2. ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດສາຂາກະສິກຳໃຫ້ມີຄຸນນະພາບໃກ້ຄຽງລະດັບພາກພື້ນ

  3. ພັດທະນາຄະນະວິຊາ ໃຫ້ກາຍເປັນສະຖານທີ່ສະຫງົບ, ສະອາດ, ສີຂຽວ, ແລະ ມີສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການສິດສອນທັນສະໄໝ