ຄະນະກະເສດສາດ ວິທະຍາເຂດນາບົງ ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກໃຈກາງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 35 ກມ, ໃກ້ກັບບ້ານປາກຊາບໃຫມ່, ເມືອງໄຊທານີ, ມີເນື້ອທີ່ທັງຫມົດ 114 ຣຕ, ໃນນັ້ນ 17 ຣຕ ເປັນພື້ນທີ່ປຸກສ້າງ ແລະ 97 ຣຕ ເປັນພື້ນທີ່ຟາມສາທິດ

ວິໄສທັດ

ຄະນະກະເສດສາດເປັນສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ ທາງດ້ານກະສິກຳທີ່ນຳໜ້າຢູ້ ສປປ ລາວ ໃກ້ຄຽງກັບລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ

ເປົ້າໝາຍ

  1. ສ້າງນັກວິຊາການທີ່ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ຄຸນສົມບັດ, ຈັນຍາບັນ, ແລະ ມີຄວາມສິວິໄລທາງດ້ານແນວຄິດ ແລະ ພຶດຕິກຳ

  2. ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດສາຂາກະສິກຳໃຫ້ມີຄຸນນະພາບໃກ້ຄຽງລະດັບພາກພື້ນ

  3. ພັດທະນາຄະນະວິຊາ ໃຫ້ກາຍເປັນສະຖານທີ່ສະຫງົບ, ສະອາດ, ສີຂຽວ, ແລະ ມີສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການສິດສອນທັນສະໄໝ

“ຮັບຜິດຊອບຊີ້ນຳ: ພາກວິຊາ ປູກຝັງ, ລຽງ້ສັດ ແລະ ການປະມົງ, ສັດຕະວະແພດ, ເສດຖະກິດຊົນນະບົດ ແລະ ເທັກໂນໂລຊີອາຫານ, ວຽກງານການເງິນ, ຈັດຕັ້ງນະໂຍບາຍ ແລະ ວຽກງານພົວພັນຕ່າງປະເທດ”

ຄະນະບໍດີ

ຮສ. ຟອງສະມຸດ ສຸທຳມະວົງ

“ຮັບຜິດຊອບຊີ້ນຳ: ພະແນກ ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ ແລະ ພະແນກ ສຶກສາຫລັງປະລິນຍາຕີ”

ຮອງຄະນະບໍດີ

ຮສ. ສົມພັນ ປາຊູວາງ

“ຮັບຜິດຊອບຊີ້ນຳ: ພະແນກ ບໍລິຫານ ແລະ ພະແນກ ຫ້ອງສະໝຸດ”

ຮອງຄະນະບໍດີ

ທ່ານ ທອງອູ້ມ ອິນທະພອນ

“ຮັບຜິດຊອບຊີ້ນຳ: ພະແນກ ວິຊາການ ແລະ ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ”

ຮອງຄະນະບໍດີ

ອຈ. ຄຳ ພົມມະຈັນ

ບົດຄວາມອື່ນ ໆ...