“ຊີ້ນຳລວມ, ພາກວິຊາເສດຖະກິດກະສິກຳ ແລະເຕັກໂນໂລຊີອາຫານ, ການເງິນ-ສັບສິນ ແລະພະແນກຈັດຕັ້ງ-ສັງລວມ”

ຄະນະບໍດີ

ປທ. ທອງອູ້ມ ອິນທະພອນ

“ຊີ້ນຳພາກວິຊາປູກຝັງ, ພະແນກວິຊາການ ແລະ ພະແນກຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ”

ຮອງຄະນະບໍດີ

ອຈ. ຄຳ ພົມມະຈັນ

“ຊີ້ນຳພາກວິຊາລ້ຽງສັດ ແລະການປະມົງ, ພະແນກສຶກສາຫຼັງປະລິນຍາຕີ ແລະ ພະແນກຫ້ອງສະໝຸດ”

ຮອງຄະນະບໍດີ

ຮສ. ທອງຫຼອມ ພົມມະວົງ

“ຊີ້ນຳພາກວິຊາສັດຕະວະແພດ ແລະ ພະແນກຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະບໍລິການວິຊາການ”

ຮອງຄະນະບໍດີ

ປອ. ວັນນະພອນ ພຸດທະນາ