ninnasopha
OFFLINE
0
629

Contact Info

ninnasopha
ຄຳປະສົງ
ນິນນະໂສພາ
khampasong
ninnasopha
ພາກວິຊາສັດຕະວະແພດ
ວິທະຍາການສືບພັນສັດ/Theriogenology
ການປະສົມພັນທຽມງົວ
ສາມາດເຮັດວຽກກັບເພືອນຮ່ວມງານໄດ້
ການຊ່ວຍສັດເກີດລູກ
020 56555398