ພະແນກການເງິນ ແລະ ຊັບສິນ

ພະແນກການເງິນ ແລະ ຊັບສິນ

 

ການຝືກອົບຮົມວຽກງານການເງິນ ແລະ ຊັບສີນເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວ

ມີຄວາມແທກເໝາະກັບສະພາບປະຈຸບັນແລະເຮັດໃຫ້ວຽກມີຄວາມວ່ອງໄວຂື້ນກ່ວາເກົ່າ.

ການປ່ຽນເຄື່ອງໝາຍຈຸດເປັນຈ້ຳໃນຄອມພີວເຕີ

 

  1. ທ່ານສາມາດເຂົ້າ Control Panel ດ້ວຍການພີມທີ່ Search the web and windows

 

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ: ການປ່ຽນເຄື່ອງຈຸດມາເປັນເມັດຂອງ ຄອມພີວເຕີ

 

  1. ທ່ານສາມາດເຂົ້າ Control Panel ດ້ວຍການພີມທີ່ Search the web and windows

 

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ: ການປ່ຽນຈຸດເປັນຈໍ້າເມັດຂອງ MS office (Excel)