1. ທ່ານສາມາດເຂົ້າ Control Panel ດ້ວຍການພີມທີ່ Search the web and windows

 

  1. ທ່ານເລືອກທີ່ Change Date, time or number formats

 

  1. ທ່ານສາມາດເລືອກ Additional setting

 

  1.  ຢູ່ທີ່ຫົວຂໍ້ Numbers

 

  1. ຢູ່ທີ່ Decimal symbol ສາມາກປ່ຽນເຄື່ອງຈໍ້າເປັນຈຸດ:
  2. ຢູ່ທີ່ Digit grouping symbol ພີມຈ້ຳເມັດໃສ່ ຫລື ເລືອກຈ້ຳເມັດ
  3. ກົດ OK