ພາກວິຊາສັດຕະວະແພດ (Department of Veterinary Medicine)

 

ພາກວິຊາສັດຕະວະແພດ ແມ່ນສັງກັດຢູ່ໃນການຈັດຕັ້ງຄະນະກະເສດສາດ (ວິທະຍາເຂດນາບົງ) ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ມີພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໃຫ້ກາຍເປັນນັກວິຊາການສະເພາະດ້ານທາງດ້ານສັດຕະວະແພດ ເພື່ອນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທີ່ຮຽນເຊັ່ນ: ການຮັກສາດູແລສຸຂະພາບຂອງສັດລ້ຽງ, ການປ້ອງກັນພະຍາດ ການປິ່ນປົວ ແລະ ຮັກສາພະຍາດທີ່ເກີດຈາກສັດ ແລະ ການເຝົ້າລະວັງການລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍະຍາດ ແລະ ຍັງໄດ້ບໍລິການໂຮງໝໍປິ່ນປົວສັດລ້ຽງໃຫ້ບໍລິການແກ່ສັງຄົມ  ແລະ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນຍັງໄດ້ມີການຮ່ວມມືກັບສາກົນ ເຮັດການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ກ່ຽວກັບພະຍາດຈາກສັດສູ່ຄົນ

ສັດຕະວະແພດ (Veterinary)

ອີງຕາມ ມາດຕາ 3 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ ສະບັບປັບປຸງ

ການສັດຕະວະແພດ: ແມ່ນການນຳໃຊ້ວິທະຍາສາດດ້ານການແພດກ່ຽວກັບສັດເຂົ້າໃນວຽກງານຮັກສາສຸຂະພາບສັດ ເປັນຕົ້ນ ການກວດສຸຂະພາບສັດ, ການບົ່ງມະຕິພະຍາດສັດ, ແລະປິ່ນປົວສັດລ້ຽງ, ສັດນ້ຳ ແລະສັດປ່າ, ການກັນ ແລະຄວບຄຸມພະຍາດສັດຕິດຕໍ່ຈາກສັດສູ່ສັດ, ລວມທັງພະຍາດສັດຕິດຕໍ່ສູ່ຄົນ, ສະຫວັດດີການສັດ, ການກວດຄຸນນະພາບ ແລະຄວາມປອດໄພທາງດ້ານອາຫານໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິໂພກ ຕາມລະບົບຕ່ອງໂສ້ຂອງການຜະລິດສັດ, ຈຳໜ່າຍ ແລະ ການນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດ ລວມທັງຄຸ້ມຄອງວິຊາຊີບລ້ຽງສັດ ແລະ ສັດຕະວະແພດ,

ວິໄສທັດ (VISION)
ພາກວິຊາສັດຕະວະແພດເປັນສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງທາງດ້ານສັດຕະວະແພດທີ່ນຳໜ້າຢູ່ສປປລາວ, ສ້າງປະໂຫຍດແກ່ສັງຄົມ ໃຫ້ໃກ້ຄຽງກັບລະດັບພາກພື້້ນ ແລະ ສາກົນ.

ພະລະກິດ (MISSION)
1. ສະໜອງການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ ແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນສາຂາສັດຕະວະແພດ ຕອບສະໜອງປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ
2. ຈັດຕັ້ງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດທາງດ້ານສັດຕະວະແພດ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ທີ່ມີຜົນປະໂຫຍດແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ
3. ຈັດຕັ້ງການບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ
4. ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍສິລະປະ ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຄຽງຄູ່ໄປກັນການຮຽນຮູ້ແລກປ່ຽນ ແລະ ຮັບເອົາວັດທະນາທຳສາກົນຢ່າງມີການເລືອກເຟັ້ນ
5. ປະຕິບັດພາລະໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງ ຄະນະກະເສດສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ລັດຖະບານ

ຄ່ານິຍົມ (Value): ແນໃສ່ຜົນລັບ ແລະ ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ (outcome based and communal responds)

ວັດທະນະທຳອົງກອນ (Cultures): ວິໄຈ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ


ສະມັດຕະພາບຫລັກ (Performances) ວິໄຈ, ພັດທະນາ, ແລະ ບໍລິການວິຊາການ ເພື່ອແກ້ໄຂປັນຫາສຸຂະພາບສັດຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ

 

0
0
0
s2sdefault

ພາກວິຊາສັດຕະວະແພດຍາມໃດກໍ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນໃນການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານການຮຽນ-ການສອນ ເພື່ອໃຫ້ເທົ່າທັນກັບພາກພື້ນ ແລະສາກົນ. ເຊີ່ງໃນຄັ້ງນີ້ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ ໂດຍທ່ານ ປອ ວັນນະພອນ ພຸດທະນາ ຮອງຄະນະບໍດີ ຄະນະກະເສດສາດ ແລະໃຫ້ກຽດບັນວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານການສ້າງຫລັກການຮຽນ-ການສອນ ໂດຍທ່ານ ປອ ທະນົງສັກ ດວງດາລາ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການວິຊາການ ມຊ

OBE

0
0
0
s2sdefault
ໂດຍອີງໃສ່ໂຄງການການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຄະນະກະເສດສາດ ມຊ ແລະ ສ. ຮົງກາລີ. ຂໍແຈ້ງໃຫ້ບັນດາທ່ານຊາບວ່າ ປະຈຸບັນ ສ.ຮົງກາລີ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ
ທຶນການສຶກສາຟຣີ 100% ໃຫ້ແກ່ຄົນລາວຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ເຊີງບຸລິມະສິດວິຊາຮຽນທີ່ສາມາສະໝັກ ໜຶ່ງໃນນັ້ນລວມມີ ສາຂາວິຊາທີກ່ຽວຂ້ອງດ້ານກະສິກຳ
?ທຶນການສຶກສາມີ ຈຳນວນ 100 ທຶນ ເພື່ອໄປຮຽນຕໍ່ ຂັ້ນປະລິນຍາຕີ, ປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກ ກຳນົດສົ່ງໃບສະໝັກຊ້າສຸດບໍ່ໃຫ້ກາຍເດືອນກຸມພາ 2021.
?? ວິທີສະໝັກສາມາດເບີ່ງໄດ້ທີ່ນີ້: https://stipendiumhungaricum.hu/

ໝວດໝູ່ຍ່ອຍ

sisavath

ຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາ ປິ່ນປົວສັດ

ອຈ ສີສະຫວັດ ພົມມະສີຈັນ

 

 DSC 5096

ຫົວໜ້າ ໜ່ວຍວິຊາ ກາຍະວິພາກ ແລະ ສາລີລະສາດສັດ

ອຈ ອຳພອນ ແກ້ວແສງທອງ

KPSong 

ຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາ ການປະສົມພັນສັດ ແລະ ປະດຸງຄັນ

ອຈ ຄຳປະສົງນິນນະໂສພາ

ວຽກງານຂອງໜ່ວຍວິຊາ ການຮຽນການສອນ ທັງພາກທິດສະດີໃນຫ້ອງຮຽນ ແລະ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງໃນພາກສະໜາມ,ຫ້ອງທົດລອງ

ລາຍວິຊາ

 1.  ວິທະຍາການປະສົມພັນສັດ
 2. ວິທະຍາການປະສົມພັນສັດ ແລະ ວິຊາການປະສົມພັນທຽມ
 3. ພາກປະຕິບັດເຕັກໂນໂລຊີປະສົມພັນສັດ
 4. ປະດຸງຄັນສັດ
 5. ປະດຸງຄັນທາງສັດຕະວະແພດ
 6. ພາກປະຕິບັດການຈັດການປະສົມພັນ ແລະ ປະດຸງຄັນ

KPS12

ພາກວິຊາ ສັດຕະວະແພດ, ຄະນະກະເສດສາດ (ວິທະຍາເຂດນາບົງ) ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

 1. ຫ້ອງຮຽນ ຄະນະກະເສດສາດ (ວິທະຍາເຂດນາບົງ)
 2. ຟາມສັດທົດລອງ (ວິທະຍາເຂດ ນາບົງ)
 3. ຫ້ອງກວດ ແລະ ບົ່ງມະຕິພະຍາດສັດ 
 4. ໂຮງໝໍປົວສັດ (ວິທະຍາເຂດ ນາບົງ)
 5. ໂຮງໝໍປົວສັດ (ວິທະຍາເຂດ ດົງໂດກ)

ຫລັກສູດສັດຕະວະແພດ (DVM: Doctor of Veterinary Medicine)