0
0
0
s2sdefault

 

ໃນວັນທີ່ 16 ຫາ 23 ເດືອນ ທັນວາ ປີ 2017, ທາງພາກວິຊາສັດຕະວະແພດ ຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ລົງໄປເກັບຕົວຢ່າງເລືອດ ແລະ ອາຈົມໃນຄົນ ແລະ ໝູ ທີ່ແຂວງຈຳປາສັກ ເພື່່ອກວດຫາພະຍາດລໍຊໍ ແລະ ພະຍາດຕືດໝູ ຮ່ວມກັບໂຄງການ ILRI (International Livestock Research Institute) 

 

IMG 6721

ພະຍາດ ລໍຊໍ(Trichinellosis) ແລະ ພະຍາດຕືດໝູ(Cysticercosis) ເປັນພະຍາດທີ່ຕິດຕໍ່ຈາກສັດສູ່ຄົນ ໂດຍການກິນຊີ້ນໝູ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນຈາກຊີ້ນໝູດິບທີມີໂຕອ່ອນຂອງກາຝາກ ທິກຄິເນວລາ(Trichinella spp.) ແລະ ກາຝາກໂຕແປ (Teanis solium). ອີງຕາມການສຶກສາກ່ຽວກັບວິຖີຊີວິດ ແລະ ພຶດຕິກຳການບໍລິໂພກອາຫານໃນກ່ອນໜ້ານີ້ແມ່ນເຫັນໄດ້ວ່າ ປະຊາຊົນ ແລະ ໝູ ໃນເຂດດັ່ງກ່າວມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເປັນພະຍາດນີ້ ດັ່ງນັ້ນທາງທີມງານເລີຍໄດ້ມີການລົງໄປເກັບຕົວຢ່າງມາກວດ.

IMG 7025

ຕົວຢ່າງ ເລືອດ ແລະ ອາຈົມທີີ່ຖືກເກັບແມ່ນຫຼາຍກ່ວາ 200 ຕົວຢ່າງ (ລວມທັງຕົວຢ່າງຄົນ ແລະໝູ) ຈາກເມືອງສຸຂຸມມາ ປະທຸມພອນ ແລະ ເມືອງໂຂງ. ຕົວຢ່າງທັງໝົດແມ່ນໄດ້ນຳມາວິໃຈໃນຫ້ອງທົດລອງຂອງພາກວິຊາສັດຕະວະແພດ ຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ຄາດວ່າໜ້າຈະຮູ້ຜົນກວດໃນໄວໆນີ້.

IMG 6760