0
0
0
s2sdefault

WhatsApp Image 2020 03 23 at 161548

ໃນຄັ້ງວັນທີ 24/03/2020 ທີ່ຜ່ານມາ ທາງໂຮງໝໍປິ່ນປົວສັດຄະນະກະເສດສາດຂອງພວກເຮົາໄດ້ມີການຜ່າຕັດຊ່ວຍນ້ອງແມວເກີດລູກເຊິ່ງຊ່ວຍຊີວິດລູກແມວໄວ້ໄດ້ໝົດທຸກໂຕ ໂດຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກທີມສັດຕະວະແພດທີ່ມີປະສົບການສູງ ອີກໜື່ງກິດຈະກຳດີດີທີ່ທາງເຮົາໄດ້ມີການໃຫ້ບໍລິການເປັນປະຈຳ