1. ຊື່ຫຼັກສູດ:

1.1. ພາສາລາວ: ຫຼັກສູດ ປະລີນຍາຕີ ວິທະຍາສາດການປູກຝັງ

1.2. ພາສາອັງກິດ: Bachelor of Science Program in Agronomy

2. ຊື່ປະກາສະນີຍະບັດ:

2.1. ພາສາລາວ ຊື່ເຕັມ: ປະລີນຍາຕີ ວິທະຍາສາດການປູກຝັງ

                     ຊື່ຫຍໍ້: ປວຝ

2.2.​ພາສາອັງກິດ ຊື່ເຕັມ: Bachelor of Science Program in Agronomy

                      ຊື່ຫຍໍ້: BSc. in Agronomy

3. ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ:

ພາກວິຊາປູກຝັງ, ຄະນະກະເສດສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ຕູ້ ປນ. 7322, ນະຄອນຫຼວງວງຈັນ; Tel: +85621870053; +85621870131

ຂໍ້ມູນລະອຽດແມ່ນສາມາດອ່ານເພີ່ມເຕີມໄດ້ຂ້າງລຸ່ມນີ໊