1. ຊື່ຫຼັກສູດ:

1.1. ພາສາລາວ: ຫຼັກສູດ ປະລີນຍາຕີວິທະຍາສາດ ສາຂາ: ການປ້ອງກັນພືດ

1.2. ພາສາອັງກິດ: Bachelor of Sciences Program in Plant Protection

2. ຊື່ປະກາສະນີຍະບັດ:

2.1. ພາສາລາວ: ຊື່ເຕັມ: ປະລີນຍາຕີວິທະຍາສາດ ສາຂາ: ການປ້ອງກັນພືດ

2.2. ພາສາອັງກິດ: ຊື່ເຕັມ: Bachelor of Sciences Program in Plant Protection

3. ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ:

ພາກວິຊາປູກຝັງ, ຄະນະກະເສດສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ຕູ້ ປນ. 7322, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, Tel: +85621 870048; Fax: +86521 870031

ຂໍ້ມູນລະອຽດແມ່ນສາມາດອ່ານເພີ່ມເຕີມໄດ້ຂ້າງລຸ່ມນີ໊

1. ຊື່ຫຼັກສູດ:

1.1. ພາສາລາວ: ຫຼັກສູດ ປະລີນຍາຕີວິທະຍາສາດ ສາຂາ: ການປະມົງ

1.2. ພາສາອັງກິດ: Bachelor of Science Program in Fishery

2. ຊື່ປະກາສະນີຍະບັດ:

2.1. ພາສາລາວ: ຊື່ເຕັມ: ປະລີນຍາຕີວິທະຍາສາດ ສາຂາ: ການປະມົງ

                      ຊື່ຫຍໍ້: ປວປ

2.2. ພາສາອັງກິດ: ຊື່ເຕັມ: Bachelor of Science in Fishery

                        ຊື່ຫຍໍ້: B.sc. in Fishery

3. ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ:

ຄະນະກະເສດສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ຕູ້ ປນ. 7322, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, Tel: +85621 870048; Fax: +86521 870031 

ຂໍ້ມູນລະອຽດແມ່ນສາມາດອ່ານເພີ່ມເຕີມໄດ້ຂ້າງລຸ່ມນີ໊

1. ຊື່ຫຼັກສູດ:

1.1. ພາສາລາວ: ຫຼັກສູດ ປະລີນຍາຕີ ວິທະຍາສາດການປູກຝັງ

1.2. ພາສາອັງກິດ: Bachelor of Science Program in Agronomy

2. ຊື່ປະກາສະນີຍະບັດ:

2.1. ພາສາລາວ ຊື່ເຕັມ: ປະລີນຍາຕີ ວິທະຍາສາດການປູກຝັງ

                     ຊື່ຫຍໍ້: ປວຝ

2.2.​ພາສາອັງກິດ ຊື່ເຕັມ: Bachelor of Science Program in Agronomy

                      ຊື່ຫຍໍ້: BSc. in Agronomy

3. ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ:

ພາກວິຊາປູກຝັງ, ຄະນະກະເສດສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ຕູ້ ປນ. 7322, ນະຄອນຫຼວງວງຈັນ; Tel: +85621870053; +85621870131

ຂໍ້ມູນລະອຽດແມ່ນສາມາດອ່ານເພີ່ມເຕີມໄດ້ຂ້າງລຸ່ມນີ໊