1. ຊື່ຫຼັກສູດ:

1.1. ພາສາລາວ: ຫຼັກສູດ ປະລີນຍາຕີວິທະຍາສາດ ສາຂາ: ການປ້ອງກັນພືດ

1.2. ພາສາອັງກິດ: Bachelor of Sciences Program in Plant Protection

2. ຊື່ປະກາສະນີຍະບັດ:

2.1. ພາສາລາວ: ຊື່ເຕັມ: ປະລີນຍາຕີວິທະຍາສາດ ສາຂາ: ການປ້ອງກັນພືດ

2.2. ພາສາອັງກິດ: ຊື່ເຕັມ: Bachelor of Sciences Program in Plant Protection

3. ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ:

ພາກວິຊາປູກຝັງ, ຄະນະກະເສດສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ຕູ້ ປນ. 7322, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, Tel: +85621 870048; Fax: +86521 870031

ຂໍ້ມູນລະອຽດແມ່ນສາມາດອ່ານເພີ່ມເຕີມໄດ້ຂ້າງລຸ່ມນີ໊