ພາກວິຊາລ້ຽງສັດ ແລະການປະມົງ ປະກອບມີຫລັກສູດການຮຽນ-ການສອນດັ່ງລຸ່ມນີ້:

  • ສາຂາວິຊາ ວິທະຍາສາດການລ້ຽງສັດ (4 ປີ)
  • ສາຂາວິຊາ ການປະມົງ (4 ປີ)
  • ຕໍ່ເນື່ອງ ສາຂາວິຊາ ລ້ຽງສັດ ແລະການປະມົງ (2 ປີ)
  • ປະລິນຍາໂທ ສາຂາ ວິທະຍາສາດສັດ (2 ປີ)
  • ປະລິນຍາໂທ ວິທະຍາສາດ ສາຂາ: ການພັດທະນາເຂດສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າແບບຍືນຍົງ (2 ປີ)