1. ຊື່ຫຼັກສູດ:

1.1. ພາສາລາວ: ຫຼັກສູດ ປະລີນຍາຕີວິທະຍາສາດ ສັດຕະວະແພດສະເພາະດ້ານ

1.2. ພາສາອັງກິດ: Bachelor of Science Program in Doctor of Veterinary Medicine

2. ຊື່ປະກາສະນີຍະບັດ:

2.1. ພາສາລາວ: ຊື່ເຕັມ: ປະລີນຍາຕີວິທະຍາສາດ ສັດຕະວະແພດສະເພາະດ້ານ

2.2. ພາສາອັງກິດ: Bachelor of Science in Doctor of Veterinary Medicine, (DVM)

3. ໄລຍະການຮຽນ 6 ປີ

4. ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ:

ພາກວິຊາສັດຕະວະແພດ, ຄະນະກະເສດສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ