1. ຊື່ຫຼັກສູດ:

1.1. ພາສາລາວ: ຫຼັກສູດ ປະລີນຍາຕີວິທະຍາສາດ ສາຂາເສດຖະກິດກະສິກຳ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີອາຫານ

1.2. ພາສາອັງກິດ: Bachelor of Science Program in Agriculture, Major in Agricultural Economics and Food Technology

2. ຊື່ປະກາສະນີຍະບັດ:

2.1. ພາສາລາວ: ຊື່ເຕັມ: ປະລີນຍາຕີວິທະຍາສາດ ສາຂາເສດຖະກິດກະສິກຳ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີອາຫານ

                      ຊື່ຫຍໍ້: ສກຕ

2.2. ພາສາອັງກິດ: ຊື່ເຕັມ: Bachelor of Science Program in Agriculture, Major in Agricultural Economics and Food Technology

                        ຊື່ຫຍໍ້: BSc in Agriculture

3. ໄລຍະການຮຽນ 4 ປີ

4. ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ:

ພາກວິຊາເສດຖະກິດກະສິກຳ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີອາຫານ, ຄະນະກະເສດສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ຕູ້ ປນ. 7322, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, Tel: +85621 870205; Fax: +86521 870205

ຂໍ້ມູນລະອຽດແມ່ນສາມາດອ່ານເພີ່ມເຕີມໄດ້ຂ້າງລຸ່ມນີ໊