ຫລັກສູດປະລິນຍາໂທ ວິທະຍາສາດ ສາຂາ: ການພັດທະນາເຂດສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າແບບຍືນຍົງ

Master of Sciences Program in Sustainable Development in the Area of Hydropower

 

ຂໍ້ມູນລະອຽດແມ່ນສາມາດອ່ານເພີ່ມເຕີມໄດ້ຂ້າງລຸ່ມນີ໊