ຫຼັກສູດ ປະລີນຍາໂທວິທະຍາສາດ ສາຂາການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນກະສິກຳແບບຍືນຍົງ

Master of Science Program in Sustainable Agriculture Recourses Management

 

ຂໍ້ມູນລະອຽດແມ່ນສາມາດອ່ານເພີ່ມເຕີມໄດ້ຂ້າງລຸ່ມນີ໊

ຫຼັກສູດ ປະລີນຍາໂທວິທະຍາສາດ ສາຂາວິທະຍາສາດການປູກຝັງ

Master of Science Program in Plant Science

ຂໍ້ມູນລະອຽດແມ່ນສາມາດອ່ານເພີ່ມເຕີມໄດ້ຂ້າງລຸ່ມນີ໊

ຫລັກສູດປະລິນຍາໂທ ວິທະຍາສາດ ສາຂາ: ການພັດທະນາເຂດສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າແບບຍືນຍົງ

Master of Sciences Program in Sustainable Development in the Area of Hydropower

 

ຂໍ້ມູນລະອຽດແມ່ນສາມາດອ່ານເພີ່ມເຕີມໄດ້ຂ້າງລຸ່ມນີ໊

ຫຼັກສູດ ປະລີນຍາໂທວິທະຍາສາດ ສາຂາວິທະຍາສາດສັດ

Master of Science Program in Animal Science

ຂໍ້ມູນລະອຽດແມ່ນສາມາດອ່ານເພີ່ມເຕີມໄດ້ຂ້າງລຸ່ມນີ໊