0
0
0
s2sdefault

  ເຫັດເປັນທີ່ຊາບກັນດີຕິດພັນກັບວິຖີຊີວິດຂອງປະຊາຊົນລາວມາແຕ່ດົນນານ ເຊິ່ງມີທົ່ວໄປຫາໄດ້ໃນທໍາມະຊາດຂອງລາວ ແຕ່ໄລຍະໄກ້ໆທີ່ຜ່ານມາມີທ່າທີຫລຸດໜ້ອຍຖອຍລົງ ແລະມີລາຄາຂ້ອນຂ້າງສູງຂຶ້ນ ດັ່ງນັ້ນ, ການປູກເຫັດຈຶ່ງເປັນບັນຫານຶ່ງທີ່ໄດ້ຍົກຂຶ້ນມາຢູ່ແຖວໜ້າຂອງໜ່ວຍວິຊາປ້ອງກັນພືດ ພາກວິຊາປູກຝັງ ຄະນະກະເສດສາດ (ຄກສ)ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ມຊ)

 

       ເພື່ອໃຫ້ການຮຽນການສອນຄວບຄູ່ກັບພາກປະຕິບັດໂຕຈິງຂອງສາວິຊາ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນການປະຈໍາສົກປີ 2017-18 ວາງໄວ້ນັ້ນ ຈຶ່ງໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂຶ້ນທີ່ ຟາມເຮືອນເຫັດຂອງ (ຄກສ) ຕໍ່ບັນຫານນີ້ ທ່ານ າງ ປອ ພຸດທະສອນ ສີບຸນນະວົງ ຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາ ປ້ອງກັນພືດ ພາກວິຊາປູກຝັງ ຄກສ, ມຊ ແລະ ນັກວິຊາການສະເພາະດ້ານ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເຫັດທີ່ນໍາມາສາທິດຜະລິດຈິງໃນຄັ້ງມີຈໍານວນ 6000 ກ້ອນ ຈາກ 2 ຊະນິດ ເຫັດນາງຟ້າ ແລະ ເຫັດຂອນຂາວ ຢ່າງລະ 3000 ກ້ອນ ໃນແຕ່ລະຖົງກ້ອນເຊື້ອໃຫ້ຜົນຜະລິດສະເລ່ຍ 250 ກຼາມ ແລະ ຄາດວ່າ ຈະໄດ້ຜົນຜະລິດປະມານ 1500 ກິໂລ ທັງນີ້ຂຶ້ນຢູ່ກັບສະພາບອາກາດ

         ການຮຽນການສອນຄວບຄູ່ກັບພາກປະຕິບັດໂຕຈິງ ເປັນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສືມໃຫ້ນັກສຶກສາເຂົ້າໃຈໄດ້ຢ່າງເລິກເຊິງ ແລະ ເປັນຕອບສະໜອງຕໍ່ນະໂຍບາຍການສຶກສາທີ່ວ່າ ຜົນຜະລິດບຸກຄະລາກອນດ້ານການກະເສດສາມາດວາງແຜນປະກອບການໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງໃນອະນາຄົດ

ໂດຍ: ສຸພາພອນ ລັດຕະນະລາສີ