0
0
0
s2sdefault

ຄວາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດເຊອຸນ

ການຮ່ວມມື ເພື່ອການພັດທະນາລະຫວ່າງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ສປປ ລາວ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດເຊອຸນ ສາທາລະນະລັດ ເກົາຫຼີ, ໂດຍຝ່າຍລາວ ມອບໃຫ້ ຄະນະກະເສດສາດ (FAG), ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (NUOL) ເປັນຄູ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຝ່າຍ ສ.ເກົາຫຼີ ແມ່ນ ສະຖາບັນພັດທະນາຊຸມຊົນນານາຊາດ (SNUSR), ໂດຍຜ່ານ ອາສາສະໝັກຂອງນັກສຶກສາທັງສອງສະຖາບັນ ໃນຊ່ວງວັນທີ 17-25 ມັງກອນ 2018, ຈຸດປະສົງເພື່ອ ເປັນການແລກປ່ຽນປະສົບການ, ເສີມສ້າງຄວາມສາມັກຄີ ໃນວຽກງານພັດທະນາຊຸມຊົນ, ແລກປ່ຽນຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ວັດທະນະທຳຂອງທັງສອງສະຖາບັນ, ນອກຈາກນັ້ນຍັງມີກິດຈະກໍາຮ່ວມກັບນ້ອງນັກຮຽນ ໂຮງຮຽນປະຖົມບ້ານປາກຊາບໃໝ່, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊຶ່ງລວມມີກິດຈະກຳພັດທະນາທາງດ້ານ ສຸຂະອານາໄມ, ວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີ, ການຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ສີລະປະ, ກິລາ-ວັດທະນະທຳ ແລະອື່ນໆ, ໂດຍນຳພານ້ອງນັກສຶກສາປະຖົມ ລ້າງມື-ຖູແຂ້ວ ໃຫ້ຖຶກສຸຂະອານາໄມ, ສອນໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງນົມ ແລະ ການດື່ມນົມ, ປູກຕົ້ນໄມ້, ເກັບແລະແຍກຂີ້ເຍື້ອ, ທາສີ-ສ້ອມແປງໂຮງຮຽນ ແລະອື່ນໆ.

          ເຖິງແມ່ນວ່າກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວຈະເປັນການລິເລີ່ມກັບບາງໂຮງຮຽນກໍ່ຕາມ ແຕ່ມັນກໍ່ເປັນການຢັ້ງຢືນ ເຖິງໝາກຜົນທີ່ດີຂອງການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາ ລະຫວ່າງ ສອງມະຫາວິທະຍາໄລ, ເພື່ອເປັນການເສີມຂະຫຍາຍອອກໄປຢ່າງກວ້າງຂວາງຕື່ມ ທັງສອງຝ່າຍຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ຮ່ວມມືກັນພັດທະນາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານລາວ ທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ເດັກນ້ອຍລາວໄດ້ບໍລິໂພກນົມໃຫ້ສົມກັບວ່າ ນົມດີເພື່ອເດັກນ້ອຍລາວ.

ລາຍງານໂດຍ: ວຽງສະກຸນ ນາປະເສີດ