0
0
0
s2sdefault

ສຳມະນາວິຊການສາກົນ ວ່າດ້ວຍ: ຄຸນນະພາບຊີວິດ ແລະ ການພັດທະນາການຜະລິດກະສິກຳ Life Quality and Agricultural Production Development

ໃນວັນທີ 19/1/2018 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ຄະນະກະເສດສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດສຳມະນາວິຊາການສາກົນ ຮ່ວມກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດເຊອຸນ, ສ.ເກົາຫຼີ ຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງຄະນະກະເສດສາດ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຮສ.ຟອງສະມຸດ ສຸທຳມະວົງມ ຄະນະບໍດີ ຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ທ່ານ ປອ.ມີຊັນ ປາກ (Dr. Misun Park) ແລະ ປອ. ທີຢຸນ ຄິມ (Dr. Taeyoon Kim) ຈາກ ສະຖາບັນພັັດນາຊຸມຊົນສາກົນ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດເຊອຸນ ສ.ເກົາຫຼີ, ຈຸດປະສົງກໍ່ເພື່ອ ເພີ່ມທະວີຄວາມຮ່ວມມືແລະຄວາມສາມາດທາງດ້ານວິຊາການແກ່ບັນດາອາຈານ, ພະນັກງານ ແລະ ນັກສຶກສາ ທັງສອງສະຖາບັນ ເຊິ່ງສຳມະນານີ້ລວມມີຜູ້ນຳສະເໜີຜົນງານຄົ້ນຄວ້າຈຳນວນ 5 ເລື່ອງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບດ້ານການພັດທະນາຊຸມຊົນແລະການຜະລິດກະສິກຳປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ ທັງກໍລະນີສຶກສາໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ມີບັນດາອາຈານ, ພະນັກງານ, ນັກສຶກສາ ຂອງທັງສອງສະຖາບັນເຂົ້າຮ່ວມຈໍານວນ 65 ທ່ານ ໃນນັ້ນ ຈາກ ສ.ເກົາຫຼີຈຳນວນ 25 ທ່ານ, ເຊິ່ງບັນຍາກາດສຳມະນາຄັ້ງນີ້ໄດ້ດຳເນີນໄປຢ່າງຟົດຟື້ນແລະອົບອຸ່ນ.

          ນອກຈາກນີ້ທ່ານ ປອ.ມີຊັນ ປາກ ແລະ ທີມງານກໍ່ຍັງໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມຟາມວິໄຈແລະພັດທະນາການລ້ຽງສັດ ແລະ ຫ້ອງທົດລອງຕ່າງໆ ຂອງຄະນະກະເສດສາດ ໂດຍການນຳພາຂອງ ອຈ.ປອ.ວຽງສະກຸນ ນາປະເສີດ ຮອງຫົວໜ້າພາກວິຊາລ້ຽງສັດແລະການປະມົງ, ຄະນະກະເສດສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.

 

ລາຍງານໂດຍ: ວ.ນະວັດຕະກຳ