0
0
0
s2sdefault

ຄະນະຊາວກະສິກອນຜູ່ລ້ຽງງົວ, ພະນັກງານຂະແໜງລ້ຽງສັດ ຈາກແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ຊ່ຽວຊານຈາກອົງການຮ່ວມມືສາກົນ ສ.ເກົາຫຼີ (KOICA) ຢ້ຽມຢາມຮຽນຮູ້ລະບົບການລ້ຽງງົວ ກັບຟາມວິໃຈແລະພັດທະນາການລ້ຽງສັດ, ພາກວິຊາລ້ຽງສັດແລະການປະມົງ, ຄະນະກະເສດສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ໃນວັນທີ 4 ມີຖຸນາ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ ທາງຟາມວິໃຈແລະພັດທະນາການລ້ຽງສັດ, ພາກວິຊາລ້ຽງສັດແລະການປະມົງ, ຄະນະກະເສດສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຕ້ອນຮັບແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽງວກັບລະບົບການລ້ຽງງົວ ກັບ ຊາວກະສິກອນຜູ່ລ້ຽງງົວຈຳນວນ 10 ຄອບຄົວ ຈາກບ້ານແອກຊ້າງ ເມືອງໂພນໂຮງ, ບ້ານຖິ່ນຍຸງ ເມືອງວຽງຄໍາ, ພະນັກງານຂະແໜງລ້ຽງສັດ, ພະແນກກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ແຂວງວຽງຈັນ ພ້ອມທັງຊ່ຽວຊານ ຈາກອົງການຮ່ວມມືສາກົນ ແຫ່ງ ສ.ເກົາຫຼີ (KOICA) ໃນໂອກາດນີ້ ຄະນະຜູ່ຢ້ຽມຢາມໄດ້ຮັບຟັງການບັນຍາຍແລະແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັບທ່ານ ອຈ.ປອ.ວຽງສະກຸນ ນາປະເສີດ ເລື່ອງລະບົບການລ້ຽງງົວ ນັບແຕ່ລະບົບການລ້ຽງ, ການໃຫ້ອາຫານ, ການຈັດການ ລວມເຖິງການຕະຫຼາດຊີ້ນງົວ ໃນ ສປປ ລາວ.   

ລາຍງານໂດຍ: ວ.ຊະນະ