0
0
0
s2sdefault

ຂ່າວດີ

ສຳລັບນັກສຶກສາ ພາກວິຊາເສດກະກິດກະສິກຳ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີອາຫານ ທີກຳລັງຈະລົງຝຶກງານ ທາງພາກວິຊາ ມີຫົວຂໍ້ຝຶກງານ 3 ຫົວຂໍ້ ກ່ຽວກັບ