0
0
0
s2sdefault

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ໊າໃຈ ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ, ຄະນະກະເສດສາດ, ພາກວິຊາເສດຖະກິດກະສິກຳ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີອາຫານ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລຊິດນີ່ ປະເທດອົດສຕາລີ ໄດ້

ຈັດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 13 ເດືອນ 18 ປີ 2008. ຊຶ່ງໃນບົດບັນທຶກດັ່ງກ່າວ ທັງສອງມະຫາວິທະຍາໄລ ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີຮ່ວມມືໃນຫຼາຍດ້ານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ການແລກປ່ຽນທຶນ ການສຶກສາ, ການແລກປ່ຽນນັກສຶກສາ, ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມຸນຂ່າວສານ ແລະ ອຸປະກອນການດ້ານການສຶກສາ, ການເຮັດຄົ້ນຄ້ວາຮ່ວມກັນ ແລະ ອື່ນໆ.

ພາຍຫຼັງທີ່ບົດບັນທຶກດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກທັງສອງມະຫາວິທະຍາໄລແລ້ວ ແຕ່ລະປີຈະມີການຈັດທັດສະນະສຶກສາຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງນັກສຶກສາພາກວິຊາເສດ ຖະກິດກະສິກຳ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີອາຫານ ແລະ ນັກສຶກສາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຊີດນີ່ ໃນລະຫວ່າງເດືອນ1 ຫາ ເດືອນ 2  ຂອງທຸກໆປີ. ໃນນັ້ນ, ນັກສຶກສາຈະໄດ້ຮຽນຮຸ້ ແລະ ແລກປ່ຽນປະສົບການເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ໂດຍການທັດສະນະດັ່ງກ່າວ ນັກສຶກສາຈະໄດ້ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຮັບຟັງການບັນຍາຍຈາກອົງການ ຫຼື ໂຄງການພັດທະນາຊົນບົດຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບປະສົບການຕົວຈິງ, ບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍໃນການພັດທະນາ ໂດຍສະເພາະວຽກງານພັດທະນາດ້ານກະສິກຳ.