0
0
0
s2sdefault

ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າການຄ້ຳປະກັນທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ຢູ່ເຂດພູດອຍພາກເໜືອຂອງລາວ ເປັນໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຄະນະກະເສດສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ Monash ປະເທດ Australia

 

ໃນວັນທີ 12 ຫາ 30 ພະຈິກ 2017, ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການຄ້ຳປະກັນທາງດ້ານສະບຽງອາຫານຢູ່ເຂດພູດອຍພາກເໜືອຂອງລາວ ໄດ້ລົງປະຕິບັດເກັບກຳຂໍ້ມູນພື້ນຖານການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານຂອງປະຊາຊົນ ເມືອງວຽງຄຳ 19 ບ້ານ ແລະ ເມືອງປາກແຊງ 17 ບ້ານ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໂດຍຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວຈະເປັນພື້ນຖານຂອງການວາງແຜນພັດທະນາການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປຂອງໂຄງການ