0
0
0
s2sdefault

ການຝຶກອົບຮົມການປັບປຸງເວບໄຊຂອງຄະນະກະເສດສາດໄດ້ຈັດຂຶ້ນເປັນທາງການໃນວັນທີ 20 ເມນາ 2020 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຄະນະກະເສດສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ການຝຶກອົບຮົມແມ່ນຈັດຂຶ້ນໂດຍພະແນກຄົ້ນຄວ້າທົດລອງ ຄກສ ແລະ ເປັນປະທານໂດຍທ່ານຮອງຄະນະບໍດີຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກແຕ່ລະພາກວິຊາ ແລະ ພະແນກ ທັງໝົດມີ 20 ທ່ານ. ເນື້ອໃນກອງປະຊຸມປະກອບມີ ການເຂົ້າ-ອອກລະບົບ, ການປ່ຽນລະຫັດເຂົ້ານໍາໃຊ້ ແລະ ການການແກ້ໄຂຂໍ້ມູນ, ການອັບໂຫລດຂໍ້ມູນ, ການສ້າງບົດຄວາມ, ການກຽມຮູບພາບ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆດ ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ແລະ ອື່ນໆ.